Menu Close

Menu Close

🤨 صورت با ابرو برآمده شکلک کپی چسباندن 🤨

  • 🤨

ایموجی 🤨 صورت با ابروهای برافراشته که با نام‌های «چهره با ابروی بالا رفته» یا «صورت شکاک» نیز شناخته می‌شود، برای انتقال حس بدبینی یا ناباوری استفاده می‌شود. اغلب برای نشان دادن اینکه کسی در مورد چیزی سوال می کند یا شک دارد یا برای ابراز تردید یا عدم اطمینان در مورد یک موقعیت استفاده می شود. این ایموجی دارای چهره ای با یک ابروی بالا، ابروی شیاردار و حالت خنثی است.

در اینجا پنج مثال از نحوه استفاده از صورتک 🤨 با ابروهای بالا آورده شده است:

  1. 🤨 "من فکر نمی کنم این درست باشد. می توانید مدرکی ارائه دهید؟"
  2. 🤨 "مطمئن نیستم متوجه شده باشم. می توانید دوباره برای من توضیح دهید؟"
  3. 🤨 "باورش برای من سخت است. آیا شما مدرکی دارید؟"
  4. 🤨 "من متقاعد نشده ام. می توانید اطلاعات بیشتری به من بدهید؟"
  5. 🤨 "مطمئن نیستم که با آن موافق باشم. می توانید دلیل خود را توضیح دهید؟"

برخی از عبارات جستجویی که ممکن است افراد برای یافتن صورت 🤨 با شکلک ابروی برافراشته استفاده کنند عبارتند از: "صورتک با شکلک ابروی برافراشته"، "اموجی صورت شکاک"، "اموجی صورت مشکوک"، "اموجی صورت سوال کننده"، و "عدم اطمینان" ایموجی."

🤨 صورت با ابرو برآمده شکلک کپی چسباندن 🤨
لبخند و احساسات